HBK Corona Crowd Funding vun 50€

HBK Handball Käerjeng HBK Corona Crowd Funding vun 50€ Fir eis Kees, déi jo momentan keng Recette ka verbuchen, maache mär eng Zort "<strong><em>Crowd Fundin</em>g</strong>". Där hutt d'Méiglechkeet den HBK mat verschiddene Beträg ze ënnerstëtzen. Ab e gewësse Betrag kritt där vun eis eng bestëmmte Belounung. Fir <em><strong>50 Euro </strong></em> kritt där eng <em><strong>HBK Memberskaart,</strong></em> mat där där, bei all Match an der AXA League (Dammen oder Hären), eng Remise vun 2 Euro kritt + een <em><strong>original ënnerschriwwenen A2 Pouster</strong></em> vun der Dammen- oder Härenequippe
50.00

l'accueil / Boutique

HBK Corona Crowd Funding vun 50€

50,00€
HBK Corona Crowd Funding vun 50€

l'accueil / Boutique

HBK Corona Crowd Funding vun 50€

50,00€
Numero De Modele: hbk-006b
Fir eis Kees, déi jo momentan keng Recette ka verbuchen, maache mär eng Zort "Crowd Funding".

Där hutt d'Méiglechkeet den HBK mat verschiddene Beträg ze ënnerstëtzen. Ab e gewësse Betrag kritt där vun eis eng bestëmmte Belounung.

Fir 50 Euro kritt där eng HBK Memberskaart, mat där där, bei all Match an der AXA League (Dammen oder Hären), eng Remise vun 2 Euro kritt
+ een original ënnerschriwwenen A2 Pouster vun der Dammen- oder Härenequippe
Quantité maximale dépassée
Montant minimum d'achat de 0 est requis
Montant maximal d'achat οf 0 est autorisé
50.000
Facebook
Email
  • Description

Fir eis Kees, déi jo momentan keng Recette ka verbuchen, maache mär eng Zort "Crowd Funding".

Där hutt d'Méiglechkeet den HBK mat verschiddene Beträg ze ënnerstëtzen. Ab e gewësse Betrag kritt där vun eis eng bestëmmte Belounung.

Fir 50 Euro  kritt där eng HBK Memberskaart, mat där där, bei all Match an der AXA League (Dammen oder Hären), eng Remise vun 2 Euro kritt
+ een original ënnerschriwwenen A2 Pouster vun der Dammen- oder Härenequippe