HBK Corona Crowd Funding vun 200€

HBK Handball Käerjeng HBK Corona Crowd Funding vun 200€ Fir eis Kees, déi jo momentan keng Recette ka verbuchen, maache mär eng Zort "<strong><em>Crowd Fundin</em>g</strong>". Där hutt d'Méiglechkeet den HBK mat verschiddene Beträg ze ënnerstëtzen. Ab e gewësse Betrag kritt där vun eis eng bestëmmte Belounung. Fir <em><strong>200 Euro </strong></em> kritt där eng <em><strong>HBK Memberskaart,</strong></em> mat där där, bei all Match an der AXA League (Dammen oder Hären), eng Remise vun 2 Euro kritt + een <em><strong>original ënnerschriwwenen A2 Pouster</strong></em> vun der Dammen- oder Härenequippe + eng <em><strong>A2 Foto</strong></em> vun der Dammen- oder Härenequippe<em> <strong>op Leinwand</strong></em> + e <em><strong>Fotobuch</strong></em> "HBK vun 2002 bis haut" vu 96 Säiten
200.00

l'accueil / Boutique

HBK Corona Crowd Funding vun 200€

200,00€
HBK Corona Crowd Funding vun 200€

l'accueil / Boutique

HBK Corona Crowd Funding vun 200€

200,00€
Numero De Modele: hbk-006d
Fir eis Kees, déi jo momentan keng Recette ka verbuchen, maache mär eng Zort "Crowd Funding".

Där hutt d'Méiglechkeet den HBK mat verschiddene Beträg ze ënnerstëtzen. Ab e gewësse Betrag kritt där vun eis eng bestëmmte Belounung.

Fir 200 Euro kritt där eng HBK Memberskaart, mat där där, bei all Match an der AXA League (Dammen oder Hären), eng Remise vun 2 Euro kritt
+ een original ënnerschriwwenen A2 Pouster vun der Dammen- oder Härenequippe
+ eng A2 Foto vun der Dammen- oder Härenequippe op Leinwand
+ e Fotobuch "HBK vun 2002 bis haut" vu 96 Säiten
Quantité maximale dépassée
Montant minimum d'achat de 0 est requis
Montant maximal d'achat οf 0 est autorisé
200.000
Facebook
Email
  • Description

Fir eis Kees, déi jo momentan keng Recette ka verbuchen, maache mär eng Zort "Crowd Funding".

Där hutt d'Méiglechkeet den HBK mat verschiddene Beträg ze ënnerstëtzen. Ab e gewësse Betrag kritt där vun eis eng bestëmmte Belounung.

Fir 200 Euro  kritt där eng HBK Memberskaart, mat där där, bei all Match an der AXA League (Dammen oder Hären), eng Remise vun 2 Euro kritt
+ een original ënnerschriwwenen A2 Pouster vun der Dammen- oder Härenequippe
+ eng A2 Foto vun der Dammen- oder Härenequippe op Leinwand
+ e Fotobuch "HBK vun 2002 bis haut" vu 96 Säiten