Save the Date !

D'Generalversammlung vum HBK ass dëst Joer den 8. Juli 2020 um 19:30 Auer an der Hall "um Dribbel" (mat de néidege Gestes barrières)
Informatioune Covid 19
Jidderee vun eise Memberen a Gäscht kritt eng Plaz mat deenen adequaten Distanzen op der Tribün vum grousse Sall. Desinfektiouns Gel ass an der Entrée vun der Hall verfügbar. Droe vun der Mask ass obligatoresch fir jidderee bis hien op senger Plaz installéiert ass.